กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF