ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าของชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

  • พรทิพย์ ช่วยเพล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสำคัญ: ความเชื่อ, พิธีกรรม, ศาลเจ้า

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าของชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) มีการเก็บข้อมูลโดยใช้การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก และบันทึกภาพ ซึ่งนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ และนำเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์

      ผลการศึกษาพบว่า ศาลเจ้าชุมชนมีความสัมพันธ์กับระบบความเชื่อของประชาชนชุมชนย่านยาว ซึ่งประชาชนในชุมชนย่านยาวเชื่อว่าศาลเจ้าชุมชน สามารถดลบันดาลในสิ่งที่พวกเขาปรารถนาในด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จได้ เช่น อาชีพ  การศึกษา  โชคลาภ  สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และโรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ส่งผลให้เกิดพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าคือ พิธีกรรมขึ้นศาลประจำปี โดยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพราะประชาชนเชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมต่อศาลเจ้าอย่างถูกวิธีนั้น เจ้าพ่อหรือเทวดาที่สถิตย์อยู่ที่ศาลเจ้าสามารถดลบันดาลให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้  ความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏ ณ ศาลเจ้าชุมชนสะท้อนถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนย่านยาวในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าของชุมชนก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งผู้วิจัยถือว่าการมีอยู่ของศาลเจ้าสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อที่เข้มแข็งของคนในชุมชนย่านยาว บรรพบุรุษได้ใช้พิธีกรรมเป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน ทำให้ชุมชนมีระเบียบวินัยและความสงบสุขมากขึ้น  อันจะนำไปสู่การกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดต่อไปสำหรับคนรุ่นหลัง

บรรณานุกรม

พิทักษ์ ศิริวงศ์ ขวัญทิวา ผิวผาด และกุลธีรา อุดมพงศ์วัฒนา.ความเชื่อ การบนบานและการใช้ของแก้บนศาลเจ้าแม่นมสาว เกาะนมสาว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.2555
ยุทธนา กิจสุภี.วิเคราะห์ความเชื่อ ความศรัทธา และพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามคำแหง.2559
สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์.การศึกษาคำบวงสรวงในประเพณีและพิธีกรรมทางล้านนาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี 7 (13).2556
สุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง.การดำรงอยู่ การปรับตัว และการสืบทอดของศาลเจ้าจีนกวนอิมปุดจ้อในบ้านควนงาช้าง ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 12(2).2560
อภิวัฒน์ สุธรรมดี.การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมบูชาเจ้าแม่งูจงอางเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.10(2).2559
อาหมัดอัลซารีย์ มูเก็ม.ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ที่มีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชนกลุ่มชาติพันธุ์เขมรบน พื้นที่บ้านจารย์ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาบัณฑิตอาสาสมัคร.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2559
เผยแพร่แล้ว
2020-09-01