บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

  • กิตติ์รวี เลขะกุล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คำสำคัญ: บทบาทสื่อมวลชน,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, พื้นที่อำเภอหาดใหญ่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในด้านบทบาทการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 13 ตำบล ๆ ละ 26 ตัวอย่าง รวม 338 ราย ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ F-test

            ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ได้แสดงความชัดเจนใน 3 บทบาท คือ 1) บทบาทการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 2) บทบาทการเป็นเครื่องมือตรวจสอบทางการเมือง และ 3) บทบาทการเป็นพื้นที่ประสานความเข้าใจทางการเมือง เพียงแต่ว่าความสมบูรณ์ของแต่ละบทบาทนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะมีความคิดเห็นและทัศนคติในแต่ละบทบาทอย่างไร โดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 บทบาทนั้น อยู่ในระดับปานกลาง และหนังสือพิมพ์ทั้ง 5 ฉบับได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้ยุติความขัดแย้งทางการเมือง ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีในสังคม ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารโดยรวดเร็ว ถูกต้องในเหตุการณ์ และทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ไร้อคติ และไม่ชี้นำ ภายใต้ความกดดันของปัจจัยต่างๆ

บรรณานุกรม

เกษม ศิริสัมพันธ์. ทฤษฎีสื่อสารมวลชน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2551.
จักษ์ พันธ์ชูเพชร. การเมืองการปกครองไทย "จากยุคสุโขทัยสู่สมัยทักษิณ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: พั้นช์กรุฟ (Punch Group), 2549.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด, รัชตา ธรรมเจริญ, สิริลักษณ์ ทองพูน, ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว และคณะ, ความพึงพอใจของนักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2557. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (หน้า 360-370). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 2559.
ธนโชต ศรีแจ่ม. บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต เทศบาลนครเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2555.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎ อุบลราชธานี, 2543.
มนัส นพรัตน์. (2541). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาล ตำบลปากแพรก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ, 2541.
รุจิเรข รักวงษ์. บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการเรียนรู้ทางการเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขต เทศบาลนครเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2540.
เลอภพ โสรัตน์. บทบาทสื่อมวลชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 5 (3), 117-129, 2554.
สมควร กวียะ. การสื่อสารมวลชน (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2545.
เสถียร เชยประทับ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง ในสหรัฐอเมริกา, กรุงเทพฯ: เอส ดี เพรส, 2540.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา. ข้อมูลประชากรและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสงขลา รายอำเภอ. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562. จากเว็บไซด์ http://www.ect.go.th>songkhla>ewt_news.
เอกชัย แสงโสดา. รายงานการวิจัย เรื่อง “บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถิ่น” เพชรบูรณ์: คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์, 2555.
เผยแพร่แล้ว
2020-09-01