A รูปแบบบริหารการพัฒนาครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี

  • สรายุทธ ยุทธ วรเวก กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ: รูปแบบการบริหาร, การวิจัยการพัฒนาครู, พฤติกรรมการสอนของครู, การสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนของครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี  ศึกษากลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องของครูผู้สอนนักเรียนให้เป็นคนดี   และ พัฒนารูปแบบบริหารการพัฒนาครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือครูในโรงเรียนระดับการศึกษาพื้นฐานสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี 360 คน เลือกจากประชากรโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัย เป็นแบบวัดมาตรประมาณรวมค่า จำนวน 10 แบบวัด มีค่าความสัมพันธ์รายข้อกับทั้งฉบับ ตั้งแต่ .20 ถึง .803 มีค่าความเที่ยง (α) ตั้งแต่ .731 ถึง .899 และยังมีแบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  สถิติสำคัญที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานคือ สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และ การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุอธิบายพฤติกรรมของครูในการสอนนักเรียนให้เป็นคนดี ในพฤติกรรมย่อย ได้ร้อยละ 31.2 ถึง 36.4 ในพฤติกรรมรวมได้ร้อยละ 44.5  กลุ่มเสี่ยงในพฤติกรรมการสอนของครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คือ ครูที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ครูที่สังกัดพื้นที่การศึกษาเขต 1  จิตลักษณะเด่นที่เป็นปัจจัยปกป้องของกลุ่มเสี่ยง คือ ความเชื่ออำนาจในตน และทัศนคติต่อความเป็นครู  การวิจัยยังพบว่า รูปแบบการบริหารการพัฒนาครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์การประเมินรายด้านและรวม ร้อยละ 70/75 ผลวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู และครูที่ต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านการพัฒนาครูเพื่อสอนนักเรียนให้เป็นคนดี

บรรณานุกรม

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543. (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ,
2560), มาตรา 6.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580). (กรุงเทพมหานคร : THE LAW GROUP, สนพ.), หน้า 8.
จิราพร เซ็นหอม. (2562). การบริหารรูปแบบการพัฒนาการพึ่งตนเองของนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียน.
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา.
ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา. (2560). บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ดวงดาว บุญกอง. (2553). วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2548). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสำหรับคนไทย: อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต.
กรุงเทพมหานคร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ตวงทอง สังข์แก้ว. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทาง
สังคมกับความเครียด : กรณีศึกษาครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. (2560). หลักธรรมในพระราชา. พิมพ์ครั้งที่ 6, (ธรรมกถา
ปาฐกถา ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน). ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2561).
วรเทพ เวียงแก. (2555). ทัศนคติของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษาเฉพาะ กรณี
อำเภอหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศิวกานต์ ธิมาชัย. (2550). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพัฒนาตนให้รอบรู้
ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยโสธร.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี. (2558). แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี. (ปราจีนบุรี : กระทรวงศึกษาธิการ, 2558), หน้า 10.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2562). นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2562).
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2562). นโยบายของคณะรัฐมนตรี. (กรุงเทพมหานคร : สำนักนายกรัฐมนตรี,
2562), หน้า 20.
สิริพร บุญพา (2562). การบริหารรูปแบบการพัฒนาความพอเพียงของนักเรียน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา.
สุนันทา แก้วสุข. (2550). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจริยธรรมของนักศึกษาครู. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุรชัช จันทร์ส่อง. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
อมรรัตน์ ห่อพร่าม. (2559). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของข้าราชการครู
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
อาภาพรรณ กันคลอย. (2552). ทัศนคติของครูที่มีตอบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมเชิงจริยธรรมและคุณธรรม
ใหแกนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Magnusson & Endler (1977). The interaction model of anxiety: An empirical test in an
Examination situation. Canadian Journal of Behavioral Science/Revue canadienne des sciences du comportment, 9(2), 101–107.
Nation, M., Crusto, C., Wandersman, A., Kumpfer, K. L., Seybolt, D., Morrissey-Kane, E., & Davino,
K. (2003). What works in prevention: Principles of effective prevention programs. American Psychologist, 58, 449–456. doi:10.1037/0003-066X.58.6-7.449
เผยแพร่แล้ว
2020-09-01