การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียน ในจังหวัดนครปฐม

  • สุทธญาณ์ โอบอ้อม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม ๒) เพื่อพัฒนาจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนด้วยเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม ๓) เพื่อวิเคราะห์การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม

โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่าง ๓๕๘ มีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบปฏิบัติการ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยโครงการกิจกรรมทั้ง ๔ กิจกรรม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๑๕ รูป/คน

ผลวิจัยพบว่า

            ๑. จิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐมต้องมีพื้นฐานจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๒๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๔๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓ สำหรับพื้นฐานจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม พบว่า จิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = ๔.๑๖๗, S.D =๐.๖๒๕) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

๒. การพัฒนาจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนด้วยเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม โดยใช้หลักภาวนา ๔ คือ ๑) ด้านกายภาวนา การพัฒนาทางกายหรือสุขภาพ ๒) ด้านศีลภาวนา การพัฒนาด้านความประพฤติ การตั้งอยู่ในระเบียบวินัย และการเคารพความแตกต่าง ๓) ด้านจิตภาวนา เป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความพร้อมทั้งในด้านคุณธรรม และ๔) ด้านปัญญาภาวนา การฝึกและพัฒนาในการรับรู้

๓. การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม ควรเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย บ-ว-ร-ส 
๑) บ – บ้าน หรือครอบครัว  ๒) ว – วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ๓) ร – โรงเรียนรวมถึงครูอาจารย์ ๔) ส – สังคม สังคมทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์

เผยแพร่แล้ว
2020-09-01