การพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพระธรรมทูตสำหรับสามเณร

THE DEVELOPMENT OF THE CURRICULUM TO PREPARE FOR BEING A BUDDHIST MISSIONARY MONK FOR NOVICES

  • พระมหาภานุวัฒน์ ลุใจ
  • ปริญญภาษ สีทอง
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพระธรรมทูตสำหรับสามเณร, ความพร้อมเพื่อเป็นพระธรรมทูตสำหรับสามเณร

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพระธรรมทูตสำหรับสามเณร และเพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพระธรรมทูตสำหรับสามเณร กลุ่มตัวอย่างได้แก่  สามเณรที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                  ในจังหวัดลำปาง  ที่สมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร  จำนวน  30  รูป  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพระธรรมทูตสำหรับสามเณร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t–test  แบบ dependent)

            ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นคือหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพระธรรมทูตสำหรับสามเณร ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัญหาและความจำเป็น 2) หลักการของหลักสูตร  3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) โครงสร้าง/เนื้อหาสาระของหลักสูตร 5) การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 6) ระยะเวลา 7) ผู้เข้ารับการอบรม 8) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 9) การประเมินผล                การฝึกอบรม ในภาพรวมหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63, S.D. = 0.52)   และคู่มือการใช้หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71, S.D. = 0.39) ผลการใช้หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพระธรรมทูตสำหรับสามเณร สามเณรมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่า               ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม

พระมหาโชคดี เพชรมาก. (2555). การประเมินผลโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 5 45/2552
ของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ : บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สง่า พิมพ์พงษ์. (2551). คู่มือพระธรรมทูต. กรุงเทพฯ : ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนากองพุทธศาสนศึกษา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2561). ออนไลน์ http://www.odc.mcu.ac.th/?page_id=2378
Taba, Hilda. (1978). Curriculum development theory and practice. New York :
Harcourt, Washington, Ohio : Jones.
เผยแพร่แล้ว
2020-05-01