กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF