การศึกษาประวัติความเป็นมาของ ประเพณีปอยส่างลอง ในเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์

STUDY HISTORY OF POI SANG LONG TRADITION IN CHIANG TUNG, MYANMAR

  • อานุรักษ์ สาแก้ว
  • พระมหาธนกร สุภวํโส
คำสำคัญ: ประเพณีวัฒนธรรม, ประเพณีปอยส่างลอง, บวชลูกแก้ว

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีปอยส่างลองหรือบวชลูกแก้ว ในเมืองเชียงตุง รัฐฉานประเทศเมียนมาร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์คือ  ๑) เพื่อศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมประเพณีปอยส่างลองบวชลูกแก้ว ในเมืองเชียงตุง รัฐฉานประเทศเมียนมาร์ ๒) เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น แผ่นพับ หรือวิธีการอื่นๆ งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ และผู้รู้เกี่ยวกับประเพณีปอยส่างลอง ในเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ จำนวน ๑๐ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบสังเกต (Observation)

             ผลวิจัยพบว่า จากผลการวิจัยเรื่อง ประวัติความเป็นมาของปอยส่างลองหรือบวชลูกแก้วของเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ พบว่า ได้ทราบประวัติความเป็นมาและขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆของประเพณีปอยส่างหรือบวชลูกแก้วในเชียงตุง และยังมีคุณค่าต่อจิตใจของชาวเชียงตุง ไทใหญ่ ไทเขิน เป็นอย่างมาก เพราะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวเชียงตุงได้ให้สำคัญ ความสนใจ ความเคารพมาก เพื่อที่จะได้นำลูกๆของตนเข้ามาบวชศึกษาเล่าเรียนหนังสือธรรม ขัดเกลาจิตใจฝึกกายวาจาให้เป็นผู้ที่เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตนดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคม รู้จักผิดชอบชั่วดี และยังเป็นการส่งเสริมการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาอีกด้วย ดังนั้น ชาวเชียงตุงจึงได้ให้ความสำคัญ ความเคารพบูชาประเพณีปอยส่างลองหรือบวชลูกแก้วนี้เป็นอย่างมาก และยังได้ปฏิบัติสืบกันมาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

บรรณานุกรม

หนังสือ
ธันวดี สุขประเสริฐ,ปอยส่างลอง,แม่ฮ่องสอน 14 ก.ย. 2559
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 2525 คู่มือบรรพชาอุปสมบท ฉบับกรมการศาสนา
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562
ดนัย สิทธิเจริญ 2535 ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาหรือวัดกับชุมชนไทใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 https://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/research_detail.php?id=943


นางสาวสุภาวดี ขวัญม่วง 2535 วิจัยประเพณีปอยส่างลอง หมู่บ้านกุงแกง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.
แม่ฮ่องสอน บทที่ 3 ประเพณีปอยส่างลองของหมู่บ้านกุงแกง (ตอน 2) วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 http://bubeeja.blogspot.com/2013/12/3-2.html
พระปลัดเสน่ห์ ธัมมวโร. 2550 วิถีไทเขิน เชียงตุง. เชียงใหม่. มรดกล้านนา สืบค้นเมื่อ 12
พฤศจิกายน 2562 จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%87
หยี่ฟาง แซ่ฟาง การกำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากท้องถิ่น: กรณีประเพณี
ปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) จังหวัดแม่ฮ่องสอน วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่: 4 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 89-103 ปีพ.ศ. : 2559 สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 จาก https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=185074
พระครูปลัดชินกร แก้วนิล (จริยเมธี) 2550 ได้ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงความหมายและคุณค่า
ของปอยส่างลองในสังคมไทใหญ่ปัจจุบัน เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/15032
พระมหาหรรษา นิธิบุณยากร 2545 ได้ศึกษาวิกฤตพุทธศาสนา: ศึกษากรณีการบรรพชาเป็น
สามเณรในประเทศไทย (2523 - 2543) วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 http://newtdc.thailis.or.th/docview.aspx?tdcid=250732
พ่อเฒ่าจิ่งน่ะ เขื่อนนภา, สุวรรณ เพ็ชรสมัย; ผู้แปล. ประวัติ ตำนานประเพณีปอยส่างลอง สืบค้นเมื่อ
12 พฤศจิกายน 2562 จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
สุนทรียา สุนทรวิภาต 2529 ได้ศึกษาความสำคัญของการบวชในพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสังคมไทย
ในปัจจุบัน: ศึกษาเฉพาะกรณีในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 http://newtdc.thailis.or.th/docview.aspx?tdcid=353777
สมัย สุทธิธรรม, 2531, ประเพณีปอยส่างลอง เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่สะท้อนถึงศรัทธา ความเชื่อมั่น
ทางศาสนาของชาวไทใหญ่ หน้า 27 - 28 สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่แล้ว
2020-05-01