การทบทวนนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษของไทย

RECONSIDERING THAILAND’S ENGLISH EDUCATION

  • ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
คำสำคัญ: การศึกษาของไทย, ภาษาอังกฤษ, การศึกษาภาษาอังกฤษของไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การทบทวนนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษของไทย มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ    1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายการศึกษาของไทยด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบกับกรณีตัวอย่างนโยบายการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษของประเทศอื่น และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางพัฒนา โดยเป็นการวิจัยเชิงผสม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยสุ่มทำแบบสอบถามจากผู้เรียนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 78 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 คน โดย สรุปผลการศึกษาได้ว่าระดับทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาไทยอยู่ในระดับปานกลาง โดยทักษะการอ่าน การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษนั้นโดยภาพรวมถือว่ามีพัฒนาการที่ดี แต่ระดับความสามารถในทักษะการเขียนนั้นมีระดับน้อยที่สุด กล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาทางการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษ แต่ขาดนโยบายในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ต่างจากกรณีศึกษาประเทศอื่นซึ่งส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาในชีวิตประจำวันมากกว่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากการที่มีเวลาเรียนและฝึกฝนในชั้นเรียนน้อยเกินไป ผู้สอนไม่มอบหมายงานที่ส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และสภาพแวดล้อมในสังคมไทยทำให้ไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากนัก แนวทางการแก้ไขคือต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย รัฐบาลควรเป็นผู้นำในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 4 ทักษะภาษา โดยเฉพาะการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

The research on Reconsidering Thailand’s English Education has 3 goals: to analyze English competencies of Thai students, to comparatively analyze Thailand’s English policy with other countries, and to analyze problems affecting Thai students’ English language learning, as well as to suggest development ways. It employs mixed research methods collecting data with a questionnaire from 78 students and in-depth interviews with 5 academic scholars. The research reveals that Thai students’ English competencies in reading, listening, and speaking are at moderate level, while the writing competency is at the lowest level. It can be said that the government has supported English learning development, but not so many practical actions, unlike other countries where they encourage more practical learning in daily life. Less practice in class, English assignment, and Thai-speaking environment are additional factors. The study suggests more corporation from society with the government as the leader in encouraging long-term English language policy focusing all 4 skills, particularly enhancing English speaking environment and promoting more English-speaking activities.

 Keywords: Thailand’s education, English language, Thailand’s English education

 

บรรณานุกรม

ทักษ์ อุดมรัตน์, นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศอาเซียนบวกสาม: กรณีประเทศมาเลเซีย, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557, 16(1), หน้า 134.
ธันนิกานต์ ชยันตราคม, ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4, วันที่ 7 พฤษภาคม 2557, 2557, หน้า 3-4
นวลศรี ข้ามประเทศ, ปัญหาการฟัง พูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนอาชีวเอกชนในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ), 2555, กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
มติชนออนไลน์, 2 ปี, ปฏิรูปการศึกษา’ ภายใต้รัฐบาล..’บิ๊กตู่, 2559, สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 จากเว็บไซต์ http://www.matichon.co.th/ news/290363
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, 2557, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560, จากเว็บไซต์ http://old.drs.ac.th/ext/tch_data/tch_02.pdf
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ), 2558, หน้า 4, สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560, จากเว็บไซต์ http://www.reo16.moe.go.th/gis/57000001/files/tbl_ datagovform/20160621085822qDvMyNn..pdf,
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์), 2560, สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษยน 2560, จากเว็บไซต์ http://www.moe.go. th/moe/upload/news20/FileUpload/47695-1757.pdf
Education First. EF English Proficiency Index – A comprehensive ranking of countries by English Skills. 6th ed, 2016, สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560, จากเว็บไซต์ http://media2.ef.com/__/~/media/centralef com/epi/downloads/ full-reports/ v6/ef-epi-2016-english.pdf,
Padgate, W., Beliefs and Opinions about English Writing of Students at a Thai University, PASM, Vol. 42 April/November, 2008. pp. 31-53.
Rodsawang, S. S., Writing Problems of EFL Learners in Higher Education: A Case Study of the Far Eastern University, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2560, 11(1), มกราคม-มีนาคม, หน้า 268-284.
เผยแพร่แล้ว
2020-05-01