กระบวนการกลายเป็นสินค้าของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

THE COMMIDIFICATION OF PHUKET LOCAL FOOD: FOOD CULTURAL TOURISM

  • ชลิดา แย้มศรีสุข
  • จีรณา จินดาพล
  • อัญญาณี ลีลา
คำสำคัญ: กระบวนการกลายเป็นสินค้า, อาหารพื้นเมืองภูเก็ต, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ การรับรู้โภชนาการอาหารจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อ     การรักษาสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารในปัจจุบันเป็นไปตามความนิยมจากการโฆษณา ภาพลักษณ์ ราคา ผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับที่มาของอาหารเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของอาหาร ดังเช่น อาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่มีวัตถุดิบเฉพาะถิ่น การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเอกชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์อาหารพื้นเมืองส่งผลต่อการคงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองภูเก็ตในปัจจุบัน

บรรณานุกรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. แผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2552. กรุงเทพมหานคร: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551
ดวงใจ หล่อธนวณิชย์. รัฐ ทุน ชุมชน กับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทย
กับญี่ปุ่น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2007
สุชานาถ สิงหาปัด. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม: กิจกรรมสร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชนผู้ไทบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 2558. ปีที่ 5 (ฉบับที่ 1), 53.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต. อาหารพื้นเมือง. 2559. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562. จากเว็บไซต์
http://province.m-culture.go.th/phuket/index.php/food
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต. แผนยุทธศาสตร์ Phuket: City of Gastronomy 2560-2564. 2560. สืบค้น
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562. จาก http://www.te.psu.ac.th/webte2015/wp-content/
uploads/2015/06/Phuket-City-of-Gastronomy-edit_%E0%B8%81.%E0%B8%9E.60.pdf.
Boyne & Hall. The Future of Food Tourism : Foodies, Experience, Exclusivity, Vision and
Political Capital. Toronto: Channel View Publications. 2004.
Cohen, E. Authenticity and Commoditization in Tourism. Annals of Tourism Research. 1988.
15(3): 371-386.
Gordon; Schaefer. The Mass media and Latino Politics. Studies of U.S. Media Content.
Campaign Strategies and Survey Research: 1984-2004.
Kotler, Philip and Keller, L. K. Marketing Management. 15th ed. Harlow: United Kingdom: Pearson
Education. 2018.
Long, L. Culinary Tourism (Material Worlds). Lexington, KY: The University Press of
Kentucky. 2004
MacCannell, D. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings.
American Journal of Sociology. 1973. 79(3): 589-603
เผยแพร่แล้ว
2020-05-01