การครองเรือน การครองเรือนตามแนวพุทธ

MARRIED LIFE ACCORDANCE BUDDHIST STYLE

  • โสภณ จาเลิศ
  • ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
คำสำคัญ: การครองเรือน, คู่ครองที่ดี

บทคัดย่อ

การใช้ชีวิตการครองเรือน นับว่ามีความสำคัญ เป็นแบบอย่างแก่บุตรหลานและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ การใช้ชีวิตคู่หรือชีวิตสมรส หากคู่สมรสปฏิบัติต่อกันตามแนวของพุทธศาสนา ซึ่งมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ก็จะทำให้คู่สมรสครองรักกันยืนยาวด้วยความรักความอบอุ่น คือการปฏิบัติของสามีต่อภรรยา และการปฏิบัติของภรรยาต่อสามี สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาคือ ให้เกียรติยกย่อง ไม่ดูหมิ่น ไม่ประพฤตินอกใจ มอบความเป็นใหญ่ให้ และให้เครื่องแต่งกาย ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีคือ จัดการงานดี สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี ไม่ประพฤตินอกใจ รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง และคู่สมรสควรปฏิบัติตามโอวาทของ ธนัญชัยเศรษฐี ที่สอนแก่นางวิสาขา ก่อนที่จะเข้าสู่สกุลของสามี 10 ประการ คือ ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า ควรให้แก่ผู้ที่ให้ อย่าให้แก่ผู้ที่ไม่ให้ เขาจะให้หรือไม่ให้ก็จงให้ จงนั่งให้เป็นสุข จงกินให้เป็นสุข จงนอนให้เป็นสุข พึงบูชาไฟ และ พึงนมัสการเทวดาภายใน นอกจากนั้นควรใช้หลักสมชีวิตธรรม 4 ประการ คือ สมสัทธา สมสีลา สมจาคะ และสมปัญญา หากคู่สมรสคู่ใดใช้ชีวิตการครองเรือนตามแนวพุทธดังกล่าวแล้ว เชื่อแน่ว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันยืนยาวและไม่มีปัญหาการหย่าร้างแน่นอน

ABSTRACT

                A good married life plays crucial role as model for children and young adults who will become important human resources of the country. If spouses treat each other according to the Buddhist teachings mentioned in Tripitaka, the couple will be together with everlasting love. To treat each other well, a husband should honor his wife, not insult, or behave unfaithfully. Instead, he should empower and provide costumes for his wife while the wife should manage work, treat her husband’s friends and family members well, not behave unfaithfully, take care of her husband’s treasure, and not be lazy. In addition, they should act according to the ten headings of Thanachai Setthi who taught his daughter, Visakha, before entering her married life: The wife should not criticize her husband and parents-in-law; things should be lent to those who return them; people should be helped even if they do not repay; the wife should sit, eat, sleep gracefully, worship the fire and the inner devas. Furthermore, they should use the principle of Samajividhamma (Qualities which make a couple well matched) which means they should be matched in faith, conduct, generosity, and wisdom. If any spouse lives married life according to the Buddhist teachings, they will certainly be together as long as they both shall live without divorce.

 

Keywords: Married Life, Good Spouse

บรรณานุกรม

เขมกะ. หน้าที่ของคน. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพิมพ์, 2529.
ทูตใจ. มนต์คลายโกรธ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์ จำกัด, 2551.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). "คู่ครองที่ดี". ใน ความจริงเกี่ยวกับความรัก ความโกรธและความเมตตา. พิมพ์ครั้งที่ 8. หน้า 23. รวบรวมจัดพิมพ์โดย กลุ่มนับหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ์สุภา จำกัด, 2551.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
เอ็ดเวิร์ด เอ็ม ฮัลโลเวลล์, นายแพทย์. กล้าให้อภัย. แปลโดย วิรังรอง นิกูลกาญจน์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2552.
กรุงเทพธุรกิจ. ชีวิตสมรสไทยหย่าร้างปีละกว่าแสนคู่ จิตแพทย์แนะ4ห้าม-4ควรดูแลลูก
สืบค้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จากเว็บไซต์ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/842738
พระไตรปิฎก เวอร์ชั่น 2. สังคหวัตถุ 4. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จากเว็บไซต์http://www.learntripitaka.com/scruple/sank4.html
วิกิพีเดีย. ฆราวาสธรรม_4. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จากเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org/wiki/ฆราวาสธรรม_4
เผยแพร่แล้ว
2020-05-01