โรงเรียนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

SPECIALIZED SCHOOLS OF SCIENCE: A CASE STUDY IN THAILAND AND LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

  • ศิวาพัชญ์ บำรุงเศรษฐพงษ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • รพินท์นิภา เกียรติช้างน้อย
  • ประทีป ไชยเมือง
  • วราภรณ์ ไทยมา
คำสำคัญ: โรงเรียนพรสวรรค์, โรงเรียนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงทัศนะการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยกับประเทศลาว โดยศึกษาเชิงพรรณนาจากเอกสาร บทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และนำมาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว พบว่า มีประเด็นที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันในหลายประเด็นที่น่าสนใจ คือ สถานะของโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน การรับเข้าศึกษาต่อ จุดเน้น วิชาที่เน้น และวันและเวลาเรียน แต่จุดแตกต่างที่เห็นได้ชัด คือ เรื่องของคุณวุฒิของครูผู้สอน และห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ABSTRACT

This article aims to show the comparison educational management of specialized science schools in Thailand and The Lao People's Democratic Republic. Descriptive study from documents academic article, research article as main resources. The study was done by analyzing the content related to science-specific schools and compared between Thailand and the Lao People's Democratic Republic. It was found that there were similar and different issues in many areas of interest, namely: the status of the school levels offered admission, focus on focused subjects, and study days and times but the obvious difference is the subject of the teacher qualifications and scientific laboratory. The prominent differences are academic qualification of teachers and science laboratory facilities.

 Keywords: Gifted and Ethnic School, Mahidol Wittayanusorn School, Specialized Schools of Science

บรรณานุกรม

ปรีดา ลำมะนา. เอกสารการนิเทศภายใน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย. 2556. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. รายงานประจำปี 2559. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562. จากเว็บไซต์ https://www.mwit.ac.th/mwitDoc/annual_scan/Annual_2559.pdf
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560. 2560. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562. จากเว็บไซต์ https://www.mwit.ac.th/mwitDoc/curriculum/mwits-curriculum-60.pdf
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน. 2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562. จากเว็บไซต์ https://academic.mwit.ac.th/l2400.php
สุนทร โครตบรรเทา. การศึกษาเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียน: ลาวและสิงคโปร์. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์. 2558. ปีที่ 2. ฉบับที่ 2: 163 – 180.
สัมภาษณ์
คำหง สีบุนเรือง. สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562. ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่าเตรียมมหาวิทยาลัย
เผยแพร่แล้ว
2020-05-01