การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ บ้านหนองเม็ก ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

THE APPLICATIOM OF SANGHAHAVATTHU 4 OF THE ELDERS IN THEIR DAILY LIFE, BAN NONGMEK SAWATHI SUB-DISTRICT, MUANG KHON KAEN DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE

  • สิทธิพร เกษจ้อย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
  • วรเทพ เวียงแก
  • เอกชาตรี สุขเสน
  • เอนก มูลมา
  • วาริณี โสภาจร
คำสำคัญ: การประยุกต์, ผู้สูงอายุ,สังคหวัตถุ 4

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ บ้านหนองเม็ก ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2) การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ บ้านหนองเม็ก ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ บ้านหนองเม็ก ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมดจำนวน 90 คน และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติแบบพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation).

ผลการวิจัยพบ ว่า

ผู้สูงอายุส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.67 และร้อยละ 43.33 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 60 - 65 ปี ร้อยละ 41.11 ผู้สูงอายุส่วนมากร้อยละ 94.44 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ส่วนมากร้อยละ 87.78 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและส่วนมากร้อยละ 64.45 มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุบ้านหนองเม็ก ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.52)

Abstract

This research has the objectives to study: 1) the personal factors of the elders in Ban Nongmek , Sawathi sub- district, Muang Khon Kaen district, KhonKaen province, 2) the elders’ application of Sanghahavatthu 4  in their daily life, and 3) the suggestion to promote the application of Sanghahavatthu 4 in their daily life in Ban Nongmek , Sawathi sub- district, KhonKaen province. The researchers collected the data from 90 respondents by questionnaires and analyzed by descriptive statistics, percentage, mean, and standard deviation statistics.

The results were as follows:

Most of the elders, 56.67, were female and 43.33 percent were male. Their ages were between 60-65 years old, 41.11, and most of the elders, 94.44, were graduated primary school. The elders, 87.78, were farmer and earned lower than 5,000 bath/month. The overall of elders’ application of Sanghahavatthu 4 in their daily life was at high mean level( = 3.52)

บรรณานุกรม

จรูญ รัตนกาล. การประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชในพื้นที่ ตําบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รายงานการวิจัย.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 2556, หน้า 1.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 16.กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2554. หน้า194.
พันโท ราชันย์ ธงชัย. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเนตามแนวสังคห วัตถุ 4 ของหน่วยงานสัสดี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง.วิทยานิพนธ์.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์.บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2551.
สมหมาย บัวจันทร์.การวิเคราะห์และการยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์.บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2551.
โสภณ สวาขาโต.ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวน ชายแดนตามหลักสังคหวัตถุ 4.วิทยานิพนธ์.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2553.
เผยแพร่แล้ว
2020-05-01