กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษา Growth Mindset จากการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมความเป็นพลเมืองดิจิตอล ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF