การศึกษา Growth Mindset จากการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมความเป็นพลเมืองดิจิตอล ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

THE STUDY OF GROWTH MINDSET BY USING INNOVATION TECHNOLOGY TO CREATE DIGITAL CITIZENSHIP FOR THE FACTORY OF SOCIAL SCIENCES AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

  • พิมพ์ตะวัน จันทัน คณะสังคมศาสตร์ มศว
คำสำคัญ: Growth Mindset, การสอนโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมความเป็นพลเมืองดิจิตอล

บทคัดย่อ

                การวิจัยเรื่อง การศึกษา Growth Mindset จากการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ Growth Mindset ก่อนและหลังเรียน จากการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาสังคมวิทยาพื้นฐาน ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 30 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของ Growth Mindset หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 2) คุณลักษณะของการมองการเรียนรู้สิ่งใหม่ว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด

ABSTRACT

The study of a growth mindset by using innovative technology to create digital citizenship for the Faculty of Social Sciences at Srinakharinwirot University attempted to compare a growth mindset before and after studying by using innovative technology to create digital citizenship for the Faculty of Social Sciences at Srinakharinwirot University. The sample consisted of 30 third-year students who studied Basic Sociology in the Department of Sociology, Faculty of Social Sciences at Srinakharinwirot University. The current research endeavor is a quantitative study and the tool used in the study is a questionnaire. The results revealed that 1) the mean of a growth mindset after studying proved to be higher than before studying, and 2) the most developed characteristic was students’ perception of learning new things as an opportunity to grow.

 Keywords: Growth Mindset; Teaching by using InnovativeTechnology to Create Digital Citizenship

บรรณานุกรม

มารุต พัฒผล. การโค้ชเพื่อเสริมสร้าง Growth Mindset ของผู้เรียน. เอกสารประกอบการสอน รายวิขาสัมมนานวัตกรรมโค้ชเพื่อการรู้คิด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2017
Banaji, S. & Buckingham, D., The civic web: Young people, the Internet, and civic participation. Cambridge. MA: MIT. Press, 2013
Blevins, B., LeCompte, K., & Wells, S. Citizenship education goes digital. The Journal of Social Studies Research. 2013
Castells, M., The Internet galaxy: Refiections on the Internet business, and society. New York : Oxford University Press, 2001
Coleman, S. & Blumler J. G., The Internet and Democratic Citizenship: Theory Practice and Policy. New York: Cambrikidge University Press, 2009
Cottrell, S., Mindfulness for Students. London: Palgrave, 2018
Dahlgren, P., Media and Political Engagement Citizens, Communication and Democracy. New York: Cambridge University Press, 2009
DiMaggio, P., Hargittai, E., Neuman, W. R., & Robinson, J. P., Social implications of the Internet. Annual Review of Sociology, 2001
Dutton, W. H., The Internet and social transformation: Reconfiguring access, 2005
Glassman, M., Occupying the noosystem: The evolution of media platforms and webs of community protest , 2012
Mossberger K, Tolbert CJ & McNeal RS. Digital Citizenship. Cambridge. MA: The MIT Press, 2008
Palfrey, J., & Gasser, U., Born digital: Understanding the first generation of digital natives. Philadelphia: Basic Books, 2013
Westheimer J and Kahne J., Educating the “good” citizen: political choices and pedagogical goals. Political Science and Politics, 2004
เผยแพร่แล้ว
2020-05-01