ผลลัพธ์การดำเนินโครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน อสม. และสมาชิก กลุ่มแม่บ้าน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

THE RESULTS THE PROJECT AND RECOMMENDED TO DEVELOPMENT PROJECTS AND VISUAL EDUCATION OF TRAINING COMMUNITY VOLUNTEERS A CASE STUDY OF THE MEMBERS OF THE GROUP NAM PHONG DISTRICT MUNICIPALITY IN THE PROVINCE

  • สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
  • วิลาสินี ชูทอง
  • วิเชษฐ หลุดพา
  • แดนไพร แก้วเวหล
คำสำคัญ: ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ, กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน, กลุ่มแม่บ้าน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์การดำเนินโครงการ และเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน อสม. และสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ในเทศบาลเมืองน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งกลุ่มตัวอย่างมาจากกรรมการชุมชน อสม. และสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน จากประชากร 300 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ทั้งนี้ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า: 1. การศึกษาผลลัพธ์การดำเนินโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ( = 2.84, S.D.= 0.33) ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกด้านโดย ด้านการพัฒนากระบวนการทำงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 2.95, S.D.= 0.42) รองลงมา คือ ด้านการสร้างเครือข่าย ( =  2.85, S.D.= 0.41) และด้านความรู้ความเข้าใจโครงการ ( = 2.82, S.D.= 0.41) ตามลำดับ

  1. แนวทางการพัฒนาโครงการเทศบาล พบว่า เทศบาลเมืองน้ำพองควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมคิด ร่วมเสนอข้อคิดเห็น และร่วมวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจกำหนดและดำเนินโครงการหรือกิจรรมของเทศบาล และจัดทำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน

ABSTRACT

The purposes of this research were to study the results of the project and recommended to development projects and visual education of training community volunteers. A Case Study of the members of the group Nam Phong district municipality in the province. By the quantitative research which samples from the community volunteers. The members of women's groups, community of 15 people, a total of 180 people used the questionnaire results, the implementation of the project on three issues: first an understanding of the project's second. process development work and three networking activities after the project. The statistics used for data analysis were percentage, average, and standard deviation.

The results showed that: 1. According to the study of project implementation, most respondents are agricultural workers, 69%, followed by trading 16% and government officials or government employees 13% respectively. However, when considering the experience of joining the training program most 58% have already received training, and 42% of participants have never participated in the training program. In this regard, the net evaluation of the overall project operation Was at a low level ( = 2.84, S.D. = 0.33) and when considered in each aspect, it was found that at the hundredth level in all aspects, with The aspect of work process development was the highest mean ( = 2.95, SD = 0.42), followed by networking ( = 2.85, SD = 0.41) and project knowledge ( = 2.82, SD = 0.41) respectively

  1. The guidelines for the development of the municipality project must give participants the opportunity to think. Share ideas and jointly plan activities To support the decision making, determination and implementation of projects or activities of the municipality And create a channel to access the municipal information through the website as current Members in the process of and ask for public opinion

 

Keywords: The result of the project, the community volunteer village health, women's group

 

บรรณานุกรม

ตระกูล มีชัย. (2546). การศึกษาข้อมูลด้านการเมืองการปกครองไทยเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทศบาลตำบลน้ำพอง,(2558).แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563).เทศบาลตำบลน้ำพอง.ขอนแก่น
ธนัฐญา รุดโถ, วลีรัตน์ แสงไชย และ วสันต์ เหลืองประภัสร์. (2556). การประเมินผลโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคโดยใช้ตัวแบบซิป (CIPP Model) : กรณีศึกษาเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม. วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 4(1), 352-369. บทคัดย่อสืบค้นจาก http://healthsci.stou.ac.th/UploadedFile/article6.pdf
นิยมล ยาวินัง. (2549). การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, สาขารัฐประศาสนศาสตร์.
บุญชม ศรีสะอาด (2553).การวิจัยเบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่ 8.กรุงเทพฯ.สุวีรียาสาส์น
ภัทรวดี ซอกดุล. (2556). การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 4(1), 22-29. บทคัดย่อสืบค้นจาก http://rdi.aru.ac.th/journal/pdf/20141127181945.pdf
ภาสวรรณ คลาดแคล้ว และ สุพัตรา จิตตเสถียร. (2552). การประเมินผลโครงการแก้ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาเฉพาะ: กรณีเงินอุดหนุน อำเภอละ 1 ล้านบาท. บทคัดย่อสืบค้นจาก http://www.social.nu.ac.th/th/paper/IS/2553/2553_55.pdf
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ และ ฐิติมา พราวศรี. (2554). การประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10(1), 79-108. บทคัดย่อสืบค้นจาก http://resjournal.kku.ac.th/social(be)/PDF/10_1_97.pdf
สถาพร เริงธรรม. (2557). องค์กรชุมชน กับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี: โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น.ขอนแก่น.มหาวิทยาลัยขอนแก่น.สืบค้นจาก http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5540019
สมนึก ชาญด้วยกิจ และคณะ. (2550). การประเมินผลโครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชาวเผ่ามูเซอ. วารสาร ศวน., 23(91), 8-10. บทคัดย่อสืบค้นจาก http://hhdc.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=306
สมบัติ จันทรวงศ์. (2555). นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เผยแพร่แล้ว
2020-05-01