ความหลากหลายทางภาษาในสังคมไทย

LANGUAGE DIVERSITY IN THAI SOCIETY

  • สมคิด นันต๊ะ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  • บัณฑิกา จารุมา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
คำสำคัญ: ภาษา, ความหลากหลายทางภาษา, ภาษาในสังคมไทย

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเสนอความหลากหลายทางภาษาในสังคมไทยซึ่งแบ่งได้เป็น 4 แบบ ได้แก่ 1) แบ่งตามรูปแบบของภาษา คือ วัจนภาษาและอวัจนภาษา 2) แบ่งตามความสัมพันธ์กับชาติพันธ์ คือ ภาษาตระกูลต่างๆ ในประเทศไทย 3) แบ่งตามความสัมพันธ์กับหน้าที่ของภาษาในสังคม คือ ภาษาย่อยในภาษาไทย และ4) แบ่งตามความสัมพันธ์กับชนชั้น คือ ภาษากับระดับชั้นในสังคม โดยในแต่ละแบบมีประเภทย่อยซึ่งขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม จุดมุ่งหมายของการใช้ภาษา ฐานะของผู้ใช้ภาษาและกาลเทศะ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าความหลากหลายของภาษาเป็นผลจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย

ABSTRACT

This article aimed to present the varieties of language in Thai society which were divided into 4 groups: 1) Forms of Language: Verbal and Non-verbal Language; 2) Classified by relationship with ethnicity, namely different language families in Thailand 3) Functions of Language: Thai Dialects; 4) Language and Social Classes: Social class of Language users  each group also had sub-classification depending on social context, objective of language usage, social class of language users, and occasion of language use. Thus, the varieties of language were resulted from the varieties of Thai culture.

 

Keywords: Language, Language Varieties, Language in Thai society

บรรณานุกรม

ขุ.จู. (ไทย) 30/673/261-262.
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ประยุตฺโต). การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: บริษัทนามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด, 2546
ศราวุฒิ ประทุมราช. สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส.) และมูลนิธิฟรีดริด เอแบร์ท (FES), 2544
เสน่ห์ จามริก. พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2545
แสง จันทร์งาม. ประทีบธรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธีระการพิมพ์, 2544
อลงกรณ์ พลบุตร. เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หัวข้อ หลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. สิทธิมนุษยชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550
เผยแพร่แล้ว
2020-05-01