เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอำนาจของนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติในจังหวัดชัยภูมิ :วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

POWER RELATIONS NETWORK OF LOCAL POLITICAINS AND NATIONAL POLITICIANS IN CHAIYAPHUM PROVINCE: ANALYSIS OF POLITICAL ECONOMY

  • ณัฐดนัย แก้วโพนงาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • โอฬาร ถิ่นบางเตียว
  • ชัยณรงค์ เครือนวล
คำสำคัญ: เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอำนาจ, นักการเมือง, เศรษฐศาสตร์การเมือง

บทคัดย่อ

เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอำนาจของนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติในจังหวัดชัยภูมิ: วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ1. เพื่อศึกษาการก่อรูปของเครือข่ายอำนาจของนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติในจังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อศึกษาการขยายเครือข่ายอำนาจในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ 3. เพื่อศึกษาการรักษาและการสืบทอดเครือข่ายอำนาจในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ขอบเขตของการวิจัย ศึกษาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเปลี่ยนจากระบบมณฑลเทศาภิบาล เป็นการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2476–2562 ทำการวิจัยในพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 16 อำเภอ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า การก่อรูปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ ต่างตอบแทนมีการใช้เงินทุนในการก่อรูปของเครือข่ายอำนาจผ่านหัวคะแนน เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมรวมถึงท้องถิ่นนิยมและภาคอีสานนิยม เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจและสังคมผ่านระบบอุปถัมภ์ไปสู่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่ายอำนาจ การสร้างเครือข่ายอำนาจมานูเอล คาสเทลล์ (Manuel Castells) ซึ่งเขาระบุชัดเจนว่าอำนาจในสังคมเครือข่ายแสดงตัวของมัน ผ่านทางกลุ่มของเครือข่าย[1] อำนาจของภาคแสดงทางสังคมต่างๆ รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่มีเป้าประสงค์เดียวกันเข้ามาร่วมกันจัดตั้งหรือเชื่อมเครือข่ายอำนาจเข้าด้วยกัน จากการที่การเชื่อมเครือข่ายของภาคแสดงต่างๆ เกิดขึ้นในบริบทของเทคโนโลยีและสังคมโลกาภิวัฒน์ การขยายเครือข่ายอำนาจในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งการขยายเครือข่ายอำนาจเกิดจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีร่วมกันรวมถึงผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่ง ได้แก่ เงินและผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ การขยายเครือข่ายอำนาจมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ท้องถิ่นนิยม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการรักษาและการสืบทอดเครือข่ายอำนาจในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ โดยนักการเมืองระดับชาติจะรักษาและสืบทอดเครือข่ายอำนาจบางส่วนผ่านนักการเมืองท้องถิ่นที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันซึ่งต่างก็มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน เช่นเงินทุนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ผ่านหัวคะแนนที่เป็นเครือข่ายของนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิซึ่งการรักษาและสืบทอดเครือข่ายอำนาจนี้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ท้องถิ่นนิยม อีสานนิยม สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านระบบอุปถัมภ์ที่มีหัวคะแนนเป็นผู้กระทำการและส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายอำนาจส่วนหนึ่งมาจากท้องถิ่นนิยมหรืออีสานนิยม ที่มีภาษา เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

 

ABSTRACT

The research objectives of political economy analysis regarding relations network power of local politicians and national politicans in Chaiyaphum Province are: 1. To study the formation of power network local politicians and national politicans in Chaiyaphum Province. 2. To study the extension of the national and local power network in Chaiyaphum Province. 3. To study the treatment and inheritance of power networks at the national and local levels in Chaiyaphum Province. Scope of research studied since the change of government by changing from the provincial government to governing central provincial and local area in 1933–2019. Conducted research in all areas of 16 Districts, Chaiyaphum Province by qualitative research. The result of research shows that formation involves local politicians and national politicians which have the same or/and similar political ideology related to various interests including reciprocal benefits. Funds are used to form the authority network through the election canvasser related to culture, including local popularity and northeast popularity, connecting economic and social systems through patronage system to people. Which is in line authority network concept Manuel power network construction Manuel Castells, in which the clearly states that power in social network shows itself through network group. The power of various social actors including various organizations, the same goal come together to establish and due to networking of the various shows taking place in context of technology and globalization society or connect power network together. The expanding national and local power networks levels in Chaiyaphum  Province has link between national politicians and local politicians. The expanding of authority network is due to the common political ideology, including reciprocal benefits, which are money and other forms of benefits also related to the local culture popularity, and the changing economic social conditions too . About preservation and inheritance of authority networks at national and local levels the national politicians will maintain and inherit some authority networks through local politicians with common political ideology. The authority network connection with local culture, Isan, economic conditions and society that changes through patronage system, and election canvasser also directly affect people in Chaiyaphum Province. The formation of authority network comes from localism or Isanism that proud of being an Isan people in unique language, culture and long traditions for a long time.

 Keywords: Power relations network, Politicians, Political economy.

บรรณานุกรม

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม. จันทบุรี. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2559

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป และชัยณรงค์ เครือนวน. โครงสร้างอำนาจท้องถิ่นระดับตำบลในเขตภาคตะวันออกและจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพื้นที่สามตำบล. งานวิจัย.วารสารการเมืองการบริหารและกฎหมาย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2555

ณัฐดนัย แก้วโพนงาม. เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยภายใต้สภาวะความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิ. งานวิจัยทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2560

เดชะ สิทธิสุทธิ์. การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่ม "สันติธรรม". ในเทศบาลเมืองนครปฐม”,วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร. รัฐศาสตร์ (การปกครอง). คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

นภดล สุคนธวิท. พรรคการเมืองไทยกับการเมืองท้องถิ่น: ผลประโยชน์และฐานอำนาจ. วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

สานนท์ ด่านภักดี. เครือข่ายอำนาจในจังหวัดชัยภูมิ. การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล จังหวัดชัยภูมิ, 2562

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ. ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ. จังหวัดชัยภูมิ, 2561

Castell, M. Network Theory/A Network Theory of Power. International Journal of Communication, Vol 5: 773 – 787, 2011

David Knoke and Tetiana Kostiuchenko. Power Structure of Policy Networks. UK: Oxford University Press, 2017

Mann, M.. The Sources of Social Power. Cambridge University Press. (Volume 2). The rise of classes and nation-states, 1760-1914, 1986

เผยแพร่แล้ว
2020-05-01