ประกาศ!!!  ย้ายเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

2020-06-19

ประกาศ!!!    บทความที่ ส่งเข้าในระบบวารสารในเดือน มิถุนายนเป็นต้นไป จะถูกย้ายไปดำเนินการในระบบวารสารออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โปรดสมัครและส่งบทความได้ที่  http://ojs.mcu.ac.th/index.php/lampang   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0861050229

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ 662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5420 9454-5

อิเมล์: journal_mcu_lp@hotmail.com