ผู้ดูแลหลักวารสาร

นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
โทรศัพท์ 0621743987