ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์การปฏิบัติตามกิจของพระสงฆ์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 6

  • พระครูจันทวิริโยภาส (ชาญวิชย์ เชี่ยวชาญ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คำสำคัญ: แผนยุทธศาสตร์, การส่งเสริมภาพลักษณ์, กิจของพระสงฆ์, คณะสงฆ์ภาค 6

บทคัดย่อ

          งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามกิจของพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 2) เพื่อศึกษาปัญหาเชิงภาพลักษณ์การปฏิบัติตามกิจของพระสงฆ์ 3) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์การปฏิบัติตามกิจพระสงฆ์ในเขตดังกล่าว งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจและทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มฆราวาส 375 คน กลุ่มพระสงฆ์ 352 รูป และเวทีเสวนาที่มีพระสังฆาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 30 รูป/คน

          ผลการวิจัย พบว่า 1) การปฏิบัติตามกิจของพระสงฆ์ มุมมองในกลุ่มฆราวาส พบว่าพระสงฆ์ใช้วัดเป็นสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดถึงตาย มีการบิณฑบาตเลี้ยงชีพและการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ส่วนมุมมองในกลุ่มพระสงฆ์ พบว่าพระสงฆ์ปฏิบัติตามกิจวัตร 10 และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้ง 6 ด้าน 2) ปัญหาเชิงภาพลักษณ์ในการปฏิบัติตามกิจของพระสงฆ์ พบว่าพระสงฆ์ปฏิบัติตัวเป็นปัญหาเชิงภาพลักษณ์ในระดับนานครั้ง โดยพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาเชิงภาพลักษณ์มากที่สุด คือ การทำผิดพระธรรมวินัยเล็กน้อย การปลุกเสก ดูดวง ใบ้หวยและใช้สิ่งของไม่เหมาะสมกับสมณเพศ สำหรับพฤติกรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในระดับไม่ปฏิบัติ คือ พฤติกรรมเป็นอันธพาล การนำญาติพี่น้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารวัดและการเรี่ยไรเงินบริจาคโดยไม่สมควร 3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์พระสงฆ์ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ 4 ข้อ คือ (1) วิสัยทัศน์ “พัฒนาภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างความศรัทธาให้ชุมชน” (2) พันธกิจ มี 4 ข้อ คือ (1) ส่งเสริมและพัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นผู้รู้ วัตรปฏิบัติงดงาม เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับพระสงฆ์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง (3) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจของประชาชนต่อกิจของพระสงฆ์ และ (4) ส่งเสริมระบบการจัดการคณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 3 ข้อ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการพัฒนาภาพลักษณ์พระสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ (4) รายละเอียดยุทธศาสตร์กำหนดแต่ละยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบ คือ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา

บรรณานุกรม

เทพพิภพ พลม่วง. (2557). การรับรู้ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการสื่อสารของผู้รับบริการต่อศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

พระครูปลัดบุญยัง ทุลฺลโภ (สุนทรวิภาต). (2558). บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่ยุคปัจจุบัน. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์. 2 (3), 132-138.

พระมหาอนุชา สิริวณฺโณ. (2556). การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) และคณะ. (2559). แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: มหาเถรสมาคม.

สำนักข่าวเดลินิวส์ออนไลน์. (23 กุมภาพันธ์ 2559). เจ้าอาวาส “ดู” เอวี ลาออก! แต่ยังขอเป็นพระสงฆ์ต่อ. สืบค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2561, จาก https://www. dailynews.co.th/regional/381393

สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์. (3 ตุลาคม 2556). ขออาตมาทีหนึ่ง พระกลัดมันโดดปล้ำสีกา ชาวบ้านหวิดประชาทัณฑ์. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2561, จาก https:// www.thairath.co.th/content/373608

สำนักข่าวเนชั่นออนไลน์. (28 พฤษภาคม 2559). ตร.จับ 3 พระวัดดัง จ.ลำปาง หลังตรวจพบฉี่ม่วง. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2561, จาก https://www.nation tv.tv/main/content/378503349/

สำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์. (13 มีนาคม 2556). อึ้ง!! พระแต่งหน้าทาปากสีชมพูผ่านเฟซ. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2561, จาก https://mgronline.Com/qol /detail/9560000031107

สำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์. (2 กุมภาพันธุ์ 2558). อนาถหนัก! จับสึกพระลำพูนพกขวดน้ำใส่เหล้าในย่าม เมาแอ๋คาขนส่งเชียงราย. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2561, จาก https:// mgronline.com/local/detail/9580000012975

สำนักข่าวสนุก. (2 สิงหาคม 2553). สลด! พระตุ๊ด-เณรแต๋ว กรี๊ดสนั่นกลางห้างดัง. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2561, จาก https://www.sanook.com/news/ 955975/

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2560). ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาปี 2560. นครปฐม: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2562). แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2554-2559. กรุงเทพมหานคร: พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis, 3rd ed. New York: Harper and Row Publication.

เผยแพร่แล้ว
2020-06-02