มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาไทยกับความเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนานานาชาติ

  • ลำพอง กลมกูล ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาไทย, ศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พระพุทธศาสนานานาชาติ

บทคัดย่อ

             บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยกับความเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนานานาชาติ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย การศึกษาเชิงพื้นที่และการสัมภาษณ์

          ผลการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยมีส่วนจัดการศึกษาที่พัฒนาคนในระดับปัจเจกให้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา อาจาระและความประพฤติตามกรอบของการพัฒนาบัณฑิต 9 ประการ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเชิงพื้นที่ งานวิจัยและการค้นคว้าของนิสิตที่มาจากประเทศต้นทาง รวมถึงการสร้างเครือข่ายระดับบุคคล มหาวิทยาลัยและองค์กรพระพุทธศาสนาที่เกิดจากการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดชุมชนชาวพุทธนานาชาติในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อันเนื่องด้วยการจัดการศึกษา การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรและการประชุมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่า มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาไทยมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง

บรรณานุกรม

Bhikkhu U Dhammissara. (2018). A Study of Concentration (SAMĀDHI) in the Light of Myanmar Theravada Buddhist Meditation Teachers. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkorn rajavidyalaya Univerisity.

Dao Minh Van. (2017). The Theravāda Buddhist Education System in Southern Vietnam and its Contribution to the Society. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornraja vidyalaya Univerisity.

Editorial Team. (2011). Interfaith Dialogue of Religious Leaders for Peace in ASEAN Community. Journal of MCU Peace Studies. 2 (2), 110-115.

Hatthakorn Kaentao. (2015). The Development of the Roles of State Buddhist University for Supporting ASEAN Community. Dissertation for Doctor’s Degree (Public Administration), Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Huynh Kim Lan. (2010). Theravada Buddhism in Vietnam. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavid yalaya Univerisity.

Khamyad Rasdavong. (2005). A Historical Study of Buddhism in the Lao People’s Democratic Republic from 1975 to 2004 (C.E.). Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornraja vidyalaya Univerisity.

Kimpicheth Chhon. (2012). The Survival and the Development of Cambodian Buddhism after Khmer Rouge Regime up to 2000 C.E. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya Univerisity.

Mahuchulalongkornrajavidyalaya University (MCU). (1996). Thai Tipitaka Vol. 20. Mahuchulalongkornrajavidyalaya Press.

Mahuchulalongkornrajavidyalaya University (MCU). Philosophy, Commitment, Vision, Mission. Retrieved January 30, 2019, from https://www.mcu.ac.th/pages/philosophy-commitment-vision-mission

Paññā Nanda. (2017). An Analytical Study of Development of Myanmar Robes (CĪVARA): From the Buddha’s Period to the Present Time. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya Univerisity.

Phan Tai Thuc (Ven. Thích Tâm Thức). (2017). The Practical of Pure Land Buddhism in Modern Society: A Case Study of Hoang Phap Monastery in Vietnam. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phra Anan Candadhammo (Chanthavong). (2017). A Study on the Way of Life according to Heet 12, of Lao Buddhist in Pakse District, Champasak Province, Lao People’s Democracy Republic. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkorn rajavidyalaya University.

Phra Brahmapundit (Prayoon Dhammacitto). (2011). Strategy for the Development of Buddhist Universities. Retrieved October 10, 2018, from http://www.mcu.ac.th/site/pres_info_content_desc.php?p_id=13

Phra Huynh Minh Thuan (Bhikkhu Santadatta). (2017). Theravāda Upasampadā in Vietnam: A Study Based on Vinaya Perspective. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phra Khamyod Paññadharo (Inphachant). (2018). A Study of Moral Cultivation of Students at Lao International College, Lao People’s Democratic Republic. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phra Kobchai Khemacãri (Prabpai). (2018). A Study of Insight Meditation Teaching: A Case Study of Phramaha Pan Ãnando, Mahabuddhawongsapalueng Temple, Vientiane, Laos PDR. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phra SoklimThammarato (Vin). (2018). A Study of Influenes of Boonpajumbin Festival to Buddhists in Cambodia. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phra Sothea Sovannathero (2010). Education of Sangha in the Kingdom of Cambodia. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phra Surin Sodharo. (2015). The Role of Buddhist University and the Establishment of Buddhism. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU. 2 (3), 105-113.

Phramaha Hansa Dhammahaso and Others. (2014). The Preparation of MCU Language Institute for ASEAN Economic Community. Phra Nakhon Si Ayutthaya: Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Tran Duy Hieu. (2008). A Study of Annam-nikaya in Thailand. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

U Vinayaparala. (2017). A Study of the Influences of Buddhism on the Festivals of the Ta’ang Ethnic Group in Myanmar. Thesis for Master’s Degree (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

เผยแพร่แล้ว
2019-12-28