วารสารปัญญาปฏิบัติ (Journal of Practical  Wisdom)

ISSN : xxxx-xxxx