กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียน เอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF