ที่ปรึกษา

 

ดร.จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา

สมาคมหลวงพ่อใหญ่

 

 

บรรณาธิการ

 

พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน), ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

กองบรรณาธิการ

 

Prof. ZHOA Shulan

 

Institute of Southeast Asian Studies Yunnan Academy of Social Sciences, China

ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์     

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา  

มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Dr. Chai Ching Tan

Mae Fah Luang University, Thailand

ดร.ญาณกร โท้ประยูร

สถาบันรัชต์ภาคย์

ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

สถาบันรัชต์ภาคย์

ดร.สุวรรณี ฮ้อแสงชัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.กีรติวรรณ กัลยณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ณฐมน น่านโพธิ์ศรี

สถาบันรัชต์ภาคย์