กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 8 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF