พระสงฆ์กับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในยุค 4.0

  • Ubol Wuthipornsopon มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: พระสงฆ์, การสื่อสาร, เทคโนโลยี 4.0

บทคัดย่อ

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคน โดยสังคมไทยซึ่งมีพระสงฆ์อยู่ในบวรพระพุทธศาสนาอยู่ร่วมด้วย และมีการใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เพื่อการติดต่อ สื่อสารตามปกติ การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และให้เข้าถึงผู้ฟังอย่างรวดเร็ว โดยการสื่อสารเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีที่แพร่หลาย เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟส บุ๊ค ฯลฯ ผู้รับข่าวสารจะรับรู้ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐาน ช่วงเวลาและโอกาสของผู้รับ แต่สิ่งที่ต้องการทราบคือ การเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาสมควรจะใช้แนวทางใดจึงจะเหมาะสม และเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด บทความนี้ผู้เขียนจะนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนรู้ของพระสงฆ์ การถ่ายทอดธรรมมะแก่สาธุชน หรือการใช้ส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

บรรณานุกรม

การสื่อสาร. http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-1.html สืบค้นวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561.
กิจ-หน้าที่-และบทบาทของพระภิกษุสงฆ์. https://www.bootcampdemy.com/content/273 สืบค้นวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561.
คงไชย สันตะวงศ์ และ รัตนะ ปัญญาภา (2559). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอำนาจเจริญโดยใช้หลักสัมมาทิฏฐิ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 4(2), 74-88.
เทคโนโลยี คืออะไร. https://www.mindmeister.com/es/984309589/_ สืบค้น วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561.
เทคโนโลยีและสารสนเทศในชีวิตประจำวัน. http://www.ipesp.ac.th/learning/panomprai/html/n3-3.html สืบค้นวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561.
บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ. https://sites.google.com/site/thirak89/bthbath-laea-khwam-saakhay-khxng-thekhnoloyi-sarsnthes สืบค้นวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2546). พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.
พระมหาธนิต สิริวฒฺฑโน. (2558). รูปแบบและกระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทย. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 16(2), 75-86.
ภิกขุสงฆ์. https://th.wikipedia.org/wiki/ สืบค้นวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ยุค Digital 4.0. http://www.wice.co.th/2018/01/11/digital-4-0-technology/ สืบค้นวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561.
หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย. https://www.baanjomyut.com/library_2/buddhist_in_thai_ politics/06.html สืบค้นวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561.
เผยแพร่แล้ว
2020-04-29