บรรณาธิการ

 

ผศ.ดร. ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กองบรรณาธิการ

 

Prof. Zhoa Shulan

 

Institute of Southeast Asian Studies Yunnan Academy of Social Sciences, China

 

ศ.ดร. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร. สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 

รศ.ดร. วรวิทย์ นิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน), ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Dr. Chai Ching Tan

Mae Fah Luang University, Thailand

 

ดร. ญาณกร โท้ประยูร

สถาบันรัชต์ภาคย์

 

ดร. ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

สถาบันรัชต์ภาคย์

 

ดร. กีรติวรรณ กัลยณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ณฐมน น่านโพธิ์ศรี

สถาบันรัชต์ภาคย์