วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ผู้ดูแลหลักวารสาร

Somchai Damnoen
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0848282036

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Somchai Damnoen
โทรศัพท์ 0848282036