กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 1 ฉบับที 1 (2024): การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางพุทธศาสตร์ล้านนาสู่สากลด้วยยุทธศาสตร์ soft power ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF