วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

Nakhon Lampang Buddhist Colle's Journal

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 )

Vol. 9 No. 2 ( July - August 2563 )

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

บทความวิจัย