ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (Internal Peer Reviewers)
   
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์
พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
พระครูศรีรัตนากร, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระครูศรีวรพินิจ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์     
พระมหาอานนท์ อานนฺโท, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา  
พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ, ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันภาษา
พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยธรรมทูต
พระครูสุธีสุตสุนทร, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
รศ.ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์     
รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์     
รศ.ดร. วันชัย พลเมืองดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร. สุเทพ สารบรรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร. สหัทยา วิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ผศ. พิศมัย วงค์จำปา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
ผศ. มงคลกิตต์ โวหารเสาวภาคย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
ผศ. คนอง วังฝายแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
อ.ดร. พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
อ.ดร. ส่งเสริม แสงทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
อ.ดร. เดชา ตาลนึก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
อ. พิงพร ศรีแก้ว  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
   
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  (External Peer Reviewers)
   
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ศ.ดร. อุไรวรรณ ธนสถิตย์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร. เอกฉัท จารุเมธีชน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รศ.ดร. ประเวศ อินทองปาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร. สุวิญ รักสัตย์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รศ.ดร. ภาสกร ดอกจันทร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รศ.ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร. ปรุตม์ บุญศรีตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร. ชาลี ทองเรือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร. วีระ เลิศสมพร  มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร. เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
รศ.ดร. ดำรงศักดิ์ จันโททัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รศ.ดร. ประยงค์ จันทร์แดง มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ. ฟื้น ดอกบัว ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร. วุฒินันท์ กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร. ประทีป พืชทองหลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผศ.ดร. บุญรอด บุญเกิด มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร. บุญชู ภูศรี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผศ.ดร. อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร. อนันต์ อุปสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผศ.ดร. บุญเหลือ ใจมโน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผศ.ดร. ชาตรี ชุมเสน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผศ.ดร. สยาม ราชวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร. รพี แสงสาคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร. ภัทรชัย อุทาพันธ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
ผศ.ดร. วิเชียร เเสนมี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผศ.ดร. วรวรรธน์ ศรียาภัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร. คมกฤช ตาชม  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ. จักรแก้ว นามเมือง ข้าราชการบำนาญ 
ผศ. นวรัตน์ บุญภิละ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ผศ. คมศิลป์ พลแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
อ.ดร. สวัสดิ์ อโณทัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
อ.ดร. สิงห์คำ รักป่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
อ.ดร. วิโรจน์ ทองปลิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
อ.ดร. พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
อ.ดร. บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ.ดร. ชัยณรงค์ ศรีมันตะ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
อ.ดร. วินิจ ผาเจริญ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ. วโรดม เสมอเชื้อ  มหาวิทยาลัยพายัพ 
อ. มนตรี หลินภู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
จ.ส.อ. ดร. นิยม ยากรณ์  นักวิชาการอิสระ, มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ
Assoc. Prof. Dr. Kuldeep Kaur  Panjab University, India 
Dr. Manish Sharma  Panjab University, India 
Dr. Lim Hui Ling  Religious Scholar, Singapore  
Mr. Rex Weylin Tyrone Independent Scholar, USA