ปรัชญาอาศรม ปีที่4 ฉบับที่2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) เป็นฉบับสุดท้ายที่เปิดรับตีพิมพ์บทความ ในระบบ OJS (open journal systems) ปิดรับบทความทุกประเภทตั้งแต่ ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นมา. 

หากมาความประสงค์ ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ โปรดส่งต้นฉบับบทความของท่านไปยัง เว็บไซต์ใหม่ของวารสารปรัชญาอาศรม  ลิ้งค์นี้เท่านั้น Link : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jpar