กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม สู่การแบ่งปันตามหลักพุทธธรรม ของร้านของร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF