ปรัชญาการศึกษาในไลท์โนเวลญี่ปุ่น เรื่อง ขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยม (เฉพาะ) ยอดคน

  • พระกมลภพ สายบัวพัฒน์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
คำสำคัญ: ปรัชญาการศึกษา, โลกทัศน์ทางปรัชญา, ไลท์โนเวลญี่ปุ่น, วรรณกรรมต่างประเทศ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดด้านปรัชญา การศึกษา 2.เพื่อศึกษาปรัชญาการศึกษาของญี่ปุ่น 3.เพื่อวิเคราะห์โลกทัศน์ปรัชญาการศึกษาที่ปรากฏในไลท์โนเวลญี่ปุ่น เรื่อง ห้องเรียนนิยม (เฉพาะ) ยอดคน

  1. ปรัชญาการศึกษา เป็นหนึ่งในสาขาของวิชาปรัชญาประยุกต์ ที่มีความมุ่งหวังจะประยุกต์แนวคิดทางการศึกษาเข้ากับวิชาปรัชญา ผ่านสำนักความคิดทางปรัชญาตะวันตก เช่น สารัตถนิยม อัตถิภาวนิยม พิพัฒนาการนิยม นิรันตรนิยม
  2. ส่วนแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นในยุคก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่การฟื้นฟูเมจิหรือการคืนพระราชอำนาจของรัฐบาลทหารโทคุงาวะ ให้แก่ จักรพรรดิเมจิ จึงได้ริเริ่มแนวคิดการศึกษาแบบจักรวรรดินิยมและลัทธิชาตินิยมขึ้น ที่ให้ความสำคัญกับความยิ่งใหญ่ของชนชาติ จากการปลูกฝั่งความเชื่อทางจิตวิญญาณของการเป็นชาวญี่ปุ่นผ่านลัทธิชินโตอันเป็นศาสนาประจำชาติโดยมีองค์จักรพรรดิผู้เป็นสมมุติเทพเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อเพื่อสร้างลัทธินิยมทหารผ่านระบบการศึกษาของญี่ปุ่นในยุคนั้น
  3. โลกทัศน์ทางปรัชญาการศึกษาที่ปรากฏในไลท์โนเวล เรื่อง ห้องเรียนนิยม (เฉพาะ) ยอดคน เป็นแนวคิดด้านการศึกษาหลังการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามจบลง แต่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากยุคของฟื้นฟูประเทศหลังสงคราม แนวคิดการศึกษาญี่ปุ่นสมัยปัจจุบัน เป็นยุคที่ได้รับทั้งอิทธิพลทางความคิดโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยและระบอบทุนนิยมแบบอเมริกัน ที่ได้มีความพยายามขจัดแนวคิดสุดโต่งแบบเอเชียออกจากญี่ปุ่น จึงเกิดการผสมแนวคิดระหว่างความเป็นเอเชียและความคิดของอเมริกันชน

บรรณานุกรม

ศักดา ปรางค์ประทานพร. (2523). ปรัชญาการศึกษา ฉบับพื้นฐาน. คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.

Christopher J Lucas (1970). What is Philosophy of Education. New York :
the McMillan Company.

George F. Kneller. (1964). Introduction to the Philosophy of Education. New York :
Contemporary EducationTheory.

John Dewey, (1963). Experience and Education. New York : Collier Books.

Kinugasa S. (2016). Japanese light Novel “Classroom of the Elite”. Tokyo: Kadokawa Japan.

Max G. Wingo (1971). Philosophies of Education. New York :
Lexington Mass D.C. Health and com.
เผยแพร่แล้ว
2022-06-27