บัณฑิตศึกษา139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 20500 หมายเลข โทรศัพท์ 053-278967 ต่อ 311

ผู้ดูแลหลักวารสาร

ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-951-3536

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

พระครูปลัดธันรบ โชติวํโส (วงศ์ษา)
โทรศัพท์ 098-359-4951