ผู้ทรงคุณวุฒิ

๏ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ,ดร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระวิสิทธิ์  ฐิตวิสิทฺโธ, ดร.          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, ดร.         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

รศ.ดร.พูนชัย  ปันธิยะ                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ผศ.ดร.เทพประวิณ  จันทร์แรง      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

 

๏ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. สัญญา สะสอง                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       

รศ. ดร. วิโรจน์ อินทนนท์             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รศ. ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. รศ.ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ลิปิกร   มาแก้ว                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา

ผศ. ดร. สมหวัง แก้วสุฟอง           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี          มหาวิทยาลัยพายัพ

ผศ. ดร. ชัยณรงค์ ศรีมันตะ          มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ. ดร. ประทีป พืชทองหลาง      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตล้านนา

ผศ. ดร. สยาม ราชวัตร                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผศ. ดร. โผน นามมณี                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

ผศ.ดร. วินิจ ผาเจริญ                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ. ดร. ตระกูล ชำนาญ               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

ผศ. ดร. ประสิทธิ์ ชาระ                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     วิทยาเขตสกลนคร

ดร. ส่งเสริม แสงทอง                   มหาวิทยาลัยเชียใหม่

ดร. อุเทน ลาพิงค์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสกลนคร

ดร. ประสาน เล้าอรุณ                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. สุรชัย พุดชู                           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดร. พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 ดร. ธาวิษ ถนอมจิตศ์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม