ทีมบรรณาธิการ

๏ บรรณาธิการบริหาร  (Executive Editor)

ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

๏ หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief Editor)

พระวิสิทธิ์  ฐิตวิสิทฺโธ, ผศ, ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ  (Editorial Board)

พระสัญชัย  ญาณวีโร, ดร.            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตล้านนา

พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, ดร.        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขต เชียงใหม่

รศ.ดร. ฉลองเดช  คูภานุมาต        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ลิปิกร   มาแก้ว                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา

 ผศ.ดร. ตระกูล   ชำนาญ             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

ผศ.ดร. โผน  นามณี                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. สัญญา  สะสอง                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.ประทีป  พืชทองหลาง          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร. ส่งเสริม แสงทอง                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.บุญญาพร  ยอดคง                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๏ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

พระครูปลัดธันรบ  โชติวํโส           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่