วารสารพุทธศิลป์ (Journal of Buddhist Arts)  เป็นวารสารวิชาการราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา พุทธศิลปกรรม  พุทธปรัชญา คัมภีร์ทางพุทธศาสนา ปรัชญาศิลปะ สุนทรียศาสตร์ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี การออกแบบ สื่อศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม บทกวีล้านนา วรรณกรรมท้องถิ่น ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธศิลป์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพุทธศิลป์ (Journal of Buddhist Arts)  อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารพุทธศิลป์กำหนด

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารพุทธศิลป์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารพุทธศิลป์