ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสารบริหาร (Executive Editor)

พระอธิวัฒน์  รตนวณฺโณ           

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

Email: athiwat.tham@mcu.ac.th

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant editor)

ปฏิเวธ เสาว์คง                     

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief Editor)

รองศาสตราจารย์ พูนชัย ปันธิยะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

รศ. ดร.เทพประวิณ  จันทร์แรง           

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Email:

รศ. ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต             

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อคณะวิจิตรศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email:

รศ. ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี       

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขา สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email:

รศ. ลิปิกร มาแก้ว                             

สาขา ศิลปกรรม คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา

Email:

ผศ. สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี                 

สาขา สถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Email:

ผศ. ดร.สุรชัย จงจิตงาม                 

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email:

ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง       

สาขาวิชาสังคมวิทยา (สังคม และพระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Email:

ดร.อุเทน ลาพิง                           

สาขาวิชาพุทธศาสนา และปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

Email:

อาจารย์ไกรสร วิชัยกุล                 

สาขาศิลปกรรม

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Email:

อาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์           

สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Email:

อาจารย์เจษฎา สุภาศรี             

สาขาสถาปัตยกรรม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

Email:

อาจารย์ธีระพงษ์ จาตุมา         

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่